www.Przychodnia Fredry.pl
Przychodnia Fredry

Informacja dla Pacjentów

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów
w „NZOZ Przychodnia Fredry” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., „NZOZ Przychodnia Fredry” Sp. z o.o. informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych pacjentów jest „NZOZ Przychodnia Fredry” Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Fredry 2/4
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Katarzyna Kurdubska e-mail: administracja@przychodniafredry.pl, tel. 56 622 74 53
 3. dane osobowe pacjentów przetwarzane są do celów profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.),
 4. odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu,
 5. dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  5. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  6. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  7. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
 6. dane osobowe zawarte w dokumentacji innej niż medyczna (np. rozliczeniowej) – przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 7. osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez „NZOZ Przychodnia Fredry” Sp. z o.o. ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe,
 9. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Szanowni Państwo! Podajemy dane kontaktowe Przychodni Fredry w Toruniu.

NZOZ "Przychodnia Fredry" Spółka z o.o.
ul. Fredry 2/4
87-100 Toruń
NIP 956-20-57-889

telefony:
0-56 622 74 53, 667-317-701, 667-312-734 - poradnia ogólna
0-56 622 65 81, 667-317-701, 667-312-734 - poradnia dziecięca
667 318 658 - poradnia stomatologiczna
667 319 440 - poradnia dla kobiet

fax:
0-56 621 95 82 - administracja

e-mail:
administracja@przychodniafredry.pl


 

 

Przychodnia Fredry
adres:
ul. Fredry 2/4
87-100 Toruń
godziny otwarcia przychodni:
pn.-pt. od 8.00 do 18.00
fax (administracja):
0-56 621 95 82
e-mail (administracja):
administracja@przychodniafredry.pl
telefon (poradnia ogólna):
0-56 622 74 53
667-317-701
667-312-734
telefon (poradnia dziecięca):
0-56 622 65 81
667-317-701
667-312-734
telefon (poradnia stomatologiczna):
667 318 658
telefon (poradnia dla kobiet):
667 319 440
Data: 12 lipiec 2024
Liczba odwiedzin: 235589

Aktualizacja: 26 październik 2021
Zakup urządzeń medycznych i sprzętu komputerowego dla Przychodni Fredry w Toruniu